กคช. ชูสองชุมชนต้นแบบ

กคช. เสนอบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) และบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (สี่แยกปทุมวิไล) เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.)  กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินการบริหารและพัฒนาชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในการดำเนินงาน ตลอดจนมีภาคีเครือข่ายจำนวนมากที่เข้าร่วมในการพัฒนา อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิ ชัยพัฒนา หน่วยงานท้องถิ่น และองค์กรพัฒนาชุมชนอิสระต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนให้ชุมชนได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และสามารถเป็นชุมชนต้นแบบในการพัฒนาชุมชนขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

อย่างเช่น โครงการบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) และโครงการบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (สี่แยก ปทุมวิไล) ซึ่งเป็นผลพวงจากการบริหารดูแลชุมชนของฝ่ายบริหารงานชุมชน 2 และฝ่ายบริหารงานชุมชน 3 การเคหะแห่งชาติ ส่งผลให้การเคหะแห่งชาติได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศในฐานะหน่วยงานในสังกัด พม. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง พม. ครบรอบ 18 ปี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ถือเป็นเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนของการเคหะแห่งชาติได้เป็นอย่างดี

สำหรับชุมชนภายใต้การดูแลของฝ่ายบริหารงานชุมชน 2 การเคหะแห่งชาติ คือ โครงการบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) นับเป็นชุมชนต้นแบบที่มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยบูรณาการความร่วมมือกับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายด้านสาธารณสุข จัดทำโครงการ Healthy Condo เพื่อดูแลสุขภาพผู้อยู่อาศัยในชุมชนอย่างเป็นระบบ และลดปัญหาการเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นในพื้นที่ตั้งแต่ ปี 2559 ต่อมาได้มีการขยายผลโครงการ Healthy Condo ไปสู่ศูนย์ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ (Elderly Day Care) เพื่อให้บริการผู้สูงอายุในชุมชนได้ฟื้นฟูทำกายภาพบำบัดและดูแลสุขภาพของตนเอง ปัจจุบันสามารถขยาย ศูนย์ Elderly Day Care ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีอีก 7 แห่ง พร้อมตั้งเป้าหมายเดินหน้าขยายไปสู่ชุมชนต่างๆ ของ การเคหะแห่งชาติให้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป

ส่วนชุมชนภายใต้การดูแลของฝ่ายบริหารงานชุมชน 3 การเคหะแห่งชาติ คือ โครงการบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (สี่แยกปทุมวิไล) เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีการพัฒนาชุมชนทุกด้านจากการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยในชุมชนและภาคีเครือข่ายในทุกมิติ รวมทั้งครอบคลุมทุกช่วงวัย ได้แก่ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน การจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมต่างๆ อาทิ กลุ่มฝึกอาชีพ กลุ่มป้องกันภัย และกลุ่ม LCU (มัคคุเทศก์น้อย) เป็นต้น ทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนในด้านต่างๆ อาทิ ด้านคุณธรรมศีลธรรม ด้านการศึกษาและวิชาการ และด้านกีฬาและนันทนาการ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนอย่างยั่งยืน

 

Related posts

Leave a Comment