พาณิชย์ ขีดชื่อนิติบุคคลออกจากทะเบียน 8,833 ราย น

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำเนินการขีดชื่อนิติบุคคลออกจากทะเบียน จำนวนทั้งสิ้น 8,833 ราย ทำให้นิติบุคคลมีสถานะร้าง เพื่อเป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลนิติบุคคลให้เป็นปัจจุบัน และป้องกันมิจฉาชีพที่จะนำความน่าเชื่อถือของนิติบุคคลไปหลอกลวงประชาชน         นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รายงานให้ทราบว่า ปีงบประมาณ 2564 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำเนินการขีดชื่อนิติบุคคลที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครออกจากทะเบียน เนื่องจาก “ไม่นำส่งงบการเงิน” ติดต่อกัน 3 ปี (ปีงบการเงิน 2560-2562) จำนวน 4,441 ราย และไม่จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีภายใน 3 ปีนับแต่วันรับจดทะเบียนเลิก จำนวน 4,392 ราย รวมทั้งสิ้น 8,833 ราย เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลนิติบุคคลให้เป็นปัจจุบัน สร้างความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจให้แก่ภาคธุรกิจที่จะนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจ และป้องกันความเสียหายจากกลุ่มมิจฉาชีพต่างๆ นิติบุคคลที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคได้ประสานให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดดำเนินการในแนวทางเดียวกัน สำหรับการขีดชื่อนิติบุคคลออกจากทะเบียนมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากมูลเหตุหรือข้อสันนิษฐาน ดังนี้ 1) ไม่ส่งงบการเงินนับแต่ปีปัจจุบันย้อนหลังไป 3 ปีติดต่อกัน 2) จดทะเบียนเลิกแล้วแต่ไม่มีตัวผู้ชำระบัญชีทำการอยู่หรือไม่ได้จัดทำรายงานการชำระบัญชี หรือไม่ได้ยื่นจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นภายใน 3 ปี นับแต่วันรับจดทะเบียนเลิก ซึ่งเป็นเหตุให้เชื่อว่านิติบุคคลไม่ได้ประกอบการงานแล้ว หากไม่ขีดชื่อออกจากทะเบียน ชื่อของนิติบุคคลนั้นคงค้างอยู่ในฐานข้อมูลทะเบียนของกรมฯ ทำให้ไม่สอดคล้องกับจำนวนนิติบุคคลที่ยังคงดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน ส่งผลต่อประชาชน ผู้ร่วมค้า หรือผู้ร่วมลงทุนอาจเข้าใจผิดในสถานะของนิติบุคคลเหล่านั้นได้และก่อให้เกิดความเสียหายจากการทุจริตหลอกลวงตามมา ทั้งนี้ เมื่อนิติบุคคลมี สถานะร้าง จะสิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคล แต่อาจกลับคืนสู่ทะเบียนได้โดยการร้องขอต่อศาลภายใน 10 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียน การปรับปรุงฐานข้อมูลสถานะของนิติบุคคลถือเป็นภารกิจสำคัญที่กรมฯ ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูลนิติบุคคลอันจะส่งผลต่อการวิเคราะห์การเจริญเติบโตในภาคธุรกิจและตัดโอกาสการถูกหลอกลวงของประชาชน ดังนั้น นิติบุคคลจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง ซึ่งการจัดทำงบการเงินประจำปีและยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าถือเป็นหน้าที่สำคัญของนิติบุคคล รวมไปถึงกรณีที่นิติบุคคลจะยุติธุรกิจลงแต่ก็ยังคงมีหน้าที่ในการจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีให้เสร็จสิ้น และขอฝากให้มีการศึกษาคู่ค้าหรือการเลือกลงทุนกับธุรกิจใดจะต้องตรวจสอบข้อมูลหรือสถานะให้ดีเพื่อป้องกันการมิให้เกิดความเสียหายขึ้น โดยสามารถตรวจสอบสถานะนิติบุคคลได้ผ่าน3 ช่องทาง 1) สายด่วน 1570 2) www.dbd.go.th หัวข้อ DBD DataWarehouse+ (คลังข้อมูลธุรกิจเดิม) และ 3) ดาวน์โหลด Application ‘DBD e-Service’ ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตเพื่อเช็คสถานะนิติบุคคลได้ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถตรวจสอบรายชื่อนิติบุคคลที่มีสถานะร้างได้ที่ www.dbd.go.th >> คู่มือทำธุรกิจ >> จดทะเบียนธุรกิจ >> ประกาศถอนทะเบียนร้างและคืนสู่ทะเบียน รมช.พณ.กล่าวทิ้งท้าย          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 5982 e-Mail : [email protected] สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th   60…

Read More

กรมโรงงานฯติวเข้มบุคลากร

กรมโรงงานฯ ติวเข้มบุคลากรเฉพาะความปลอดภัยวัตถุอันตราย รองรับการดำเนินงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

 ‘ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ สร้างเครือข่าย สู่สมาร์ทโชวห่วย’ 

ผู้ประกอบการค้าส่ง-ปลีกรายใหญ่เมืองกาญจน์ผนึกกำลังภาครัฐเปิดพื้นที่อบรมโชวห่วยรายย่อย ยกระดับเป็นสมาร์ทโชวห่วย ศึกษาดูการจัดร้านค้าต้นแบบดึงดูดลูกค้าให้เข้าร้าน พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายค้าส่ง-ปลีกในจังหวัดและจังหวัดข้างเคียงให้เข้มแข็ง เปลี่ยนคู่แข่งเป็นพันธมิตร  60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

การเคหะฯให้ สธค.เช่าพื้นที่ตั้งโรงรับจำนำ

การเคหะแห่งชาติ ให้ สธค. เช่าพื้นที่จัดตั้งโรงรับจำนำของรัฐ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ให้ได้รับการบริการสะดวกยิ่งขึ้น 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

กนอ.เปิดปฏิบัติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กนอ.เปิดปฏิบัติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม–ความปลอดภัยทางทะเล ท่าเรือฯ มาบตาพุด เน้นย้ำการสนับสนุนชุมชน-อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของ กนอ. 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More