ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ EECอัตราดูดซับบ้านจัดสรรขยับขึ้น

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่ EEC 3 จังหวัด ไตรมาส 2/2565 หน่วยเหลือขายลดลง -7.8% อัตราดูดซับบ้านจัดสรรขยับขึ้น 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

“จุติ”ชูความเสมอที่อยู่อาศัยไทย ในการประชุม WUF

รมว.พม. ชูรัฐบาลไทยยึดหลักธรรมาภิบาลสร้างความเสมอภาคในด้านที่อยู่อาศัยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ด้วยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ พร้อมสนับสนุนและขับเคลื่อนวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง (New Urban Agenda: NUA) ไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนชาวไทย ในการประชุม WUF ครั้งที่ 11 ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมผู้แทนคณะจากประเทศไทย เข้าร่วมประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี  (Ministerial Roundtable) ร่วมกับผู้แทนจากนานาประเทศ ในการประชุม World Urban Forum ครั้งที่ 11 (WUF 11) ณ เมือง Katowice สาธารณรัฐโปแลนด์นายจุติ  กล่าวว่า ความยากจนและวิกฤตการณ์ระดับโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลต่อความเท่าเทียมด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งโลกได้เผชิญกับเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงมากมาย รวมถึงภัยพิบัติจากธรรมชาติ และภัยพิบัติที่มนุษย์สร้างขึ้น จึงจำเป็นต้องบูรณาการร่วมกันเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะด้านที่อยู่อาศัย ที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างครอบครัวและสังคมที่ดี รัฐบาลไทยยึดมั่นในหลักธรรมมาธิบาล ความเสมอภาค ความเป็นกลางในการสร้างที่อยู่อาศัยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ด้วยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประเทศไทยพร้อมดำเนินการสนับสนุนและขับเคลื่อนวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง (New Urban Agenda: NUA) ไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืน 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

เจาะลึก ตลาดที่อยู่อาศัย Q 1/ 2565

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ไตรมาส 1/ 2565 คอนโดฯขายได้ใหม่เพิ่มดันอัตราดูดซับภาพรวมขยับขึ้นร้อยละ 5 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

กคช. รับสมัครผู้ช่วยขายโครงการที่อยู่อาศัย

การเคหะแห่งชาติเปิดรับสมัครผู้แนะนำลูกค้าขายโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติทั่วประเทศ จำนวน 104 โครงการ อัตราค่าตอบแทนเริ่มต้น 5,000 – 30,000 บาทต่อหน่วย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเป็นตัวแทนได้ที่ Line OA : @nha.thailand และ https://www.nha.co.th/salesassist/ 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

มองตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑลผ่าน REIC

ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2565 ประเมินภาพรวมขายได้ใหม่ขยับขึ้น16% มูลค่ากว่า 3.46 แสนล้านบาท 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More