LPN Wisdomมองอสังหาฯปี’63

LPN Wisdom คาดการณ์ปี 2563 มีแนวโน้มการเปิดตัวคอนโดมิเนียมใหม่ลดลงร้อยละ 23 ขณะที่ที่อยู่อาศัยแนวราบมีแนวโน้มเปิดตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 ทำให้สัดส่วนการเปิดตัวโครงการใหม่ทั้งปีลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2562 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

LPN ผ่านฉลุย 22 อาคารอนุรักษ์พลังงาน

 นายประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด (LWS) ในเครือ แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป (LPN) เป็นผู้แทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในงาน “BEC Awards 2019” 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

LPN มอบเสื้อวันผู้บริจาคโลหิตโลก

นายประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการบริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัดในเครือ แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป เป็นผู้แทนมอบเสื้อมูลค่า 250,000 บาทให้กับประชาชนผู้มาร่วมบริจาคโลหิตในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562 (World Blood Donor Day 2019) แก่นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย (กลาง) 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

“แล้งนี้ ไม่แล้งน้ำใจ ด้วยการให้โลหิต”

นายประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการบริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด (LWS) ในเครือ แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป (LPN) เป็นผู้แทนมอบเสื้อประชาสัมพันธ์โครงการ “แล้งนี้ ไม่แล้งน้ำใจ ด้วยการให้โลหิต” มูลค่า 200,000 บาท 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

LPN รับรางวัลรายงานความยั่งยืนดีเยี่ยม ปี 2561

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) โดยนายประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ ประธานคณะอนุกรรมการ กำกับดูแลกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (ซ้าย) รับรางวัล “รายงานความยั่งยืนระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2561” (Sustainability Report Awards 2018) จากนางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (ขวา)ในพิธีมอบรางวัลรายงานความยั่งยืนปี 2561 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย LPN สามารถนำเสนอข้อมูลได้ครบถ้วน สมบูรณ์ มีความน่าเชื่อถือของรายงานตามกรอบ GRI ฉบับ G4 ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และประเด็นด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More