ททท.จัดโครงการ “เจ้าบ้านที่ดี” Local Hero

 

ททท.หน้าจัดโครงการอบรมอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว หวังพัฒนาศักยภาพบุคลากรในชุมชน เตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวปี 2562

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. เปิดเผยว่า ได้จัดโครงการอบรมอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว (เจ้าบ้านที่ดี) Local Hero มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางบุคลากรในชุมชนท่องเที่ยวให้มีทักษะ ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทั้งด้านการตลาด กลยุทธ์ การสื่อสาร มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการ รวมถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว และสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวชุมชน

การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวชุมชน ใช้เวลาอบรม 3 วัน 2 คืน ซึ่งททท.ให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว นั่นก็คือทรัพยากรบุคคลทางด้านการท่องเที่ยว เพราะหากชุมชนมีความพร้อม มีศักยภาพ มีจิตสำนึก มีความรับผิดชอบ น่าจะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและพึงพอใจสามารถบอกเล่าเรื่องราวผ่านสื่อต่างๆ เชิญชวนให้มีคนเที่ยวตามหรือกลับมาเที่ยวซ้ำอีกครั้ง

ททท.จึงได้จัดโครงการอบรมฯขึ้น ซึ่งจะช่วยทำให้พวกบุคลากรในชุมชนเป็นเจ้าบ้านที่ดีต่อนักท่องเที่ยว ผ่านกระบวนการการฝึกอบรมต่างๆ จากทีมวิทยากรที่มีชื่อเสียง มีความรู้ความสามารถ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมจากจากชุมชน หน่วยงาน อาสาสมัครด้านการท่องเที่ยว ทั่วประเทศกว่ารวมประมาณ 1,600 คน โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตรจบหลักสูตรการอบรม ซึ่ง ททท. เชื่อมั่นว่าผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะนำความรู้ที่ได้ไปประชาสัมพันธ์ต่อกับบุคลากรในชุมชน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาสินค้าและบริการของตนเองให้ดียิ่งขึ้น

​“ททท.ให้ความสำคัญในการพัฒนาภาคผู้ประกอบการ ชุมชน และประชาชน ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้มีความรู้ความสามารถในการแข่งขันในบริบทการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปในเวทีการส่งเสริมการขายในระดับต่างๆ รวมทั้งมีจิตสำนึก มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เข้าใจบทบาทของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว สร้างความประทับใจและความพึงพอใจในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อขยายผลสู่การบอกต่อการมาเที่ยวซ้ำ เป็นการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย”

นายนราธิป อ่ำเที่ยงตรง ผู้อำนวยการหลักสูตร กล่าวว่า “สำหรับโครงการอบรมอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว จะมี 2 หลักสูตร ทั้งสองจะใช้เวลาในการฝึกอบรมจำนวน 18 ชั่วโมง หรือประมาณ 3 วัน 2 คืน ประกอบไปด้วย 1.หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้นำชุมชน (Train the Trainers) จัดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมจำนวน 100 คน และ 2.หลักสูตรฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว จะจัดขึ้นใน 5 ภูมิภาค ประกอบไปด้วย ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง และภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้าร่วมภาคละ 300 คน

​“เนื้อหาหลักๆ ของการเรียนของหลักสูตรอบรมเพื่อผู้นำชุมชน (Train the Trainers) ประกอบด้วย 1.การบริการที่เป็นเลิศ และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 2.การจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ และเครื่องมือการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านการท่องเที่ยว 3.การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการพัฒนาชุมชน 4.Powerful Branding and Online Marketing 5.ศิลปะในการสื่อสารการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และการโค้ชชิ่ง 6. Story Telling เทคนิคการสร้าง Story เพื่อใช้ในการท่องเที่ยวโดยชุมชน 7.การศึกษาดูงานนอกพื้นที่

ส่วนหลักสูตรฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว มีเนื้อหาคือ 1.การบริการที่เป็นเลิศ และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 2.การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยอัตลักษณ์เฉพาะ 3.การศึกษาดูงาน 4.Keynote Speaker แนวคิดเชิงบวก และแรงบันดาลใจในการพัฒนาพื้นที่ พัฒนาชุมชน และการบริการในฐานะการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 5.ศิลปะในการสื่อสารการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 6.การตลาดสมัยใหม่ และการตลาดออนไลน์เพื่อการท่องเที่ยว และ 7.Story Telling เทคนิคการสร้าง Story เพื่อใช้ในการท่องเที่ยวโดยชุมชน

โดยวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ อาทิ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานหลักสูตร Master in Branding and Marketing จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ผศ.ดร.สุกัญญา สมตระกูล คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ดร.ปรัชญาภรณ์ ไชยคช คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, คุณปณต ประคองทรัพย์, คุณนิธิ สืบพงษ์สังห์, ผศ.ดร.จิตศักดิ์ พุฒจร มหาวิทยาลัยศิลปากร, ดร.เจษฎา ศาลาทอง คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Related posts

Leave a Comment