อพท. ผนึก GSTC จัดประชุมท่องเที่ยวยั่งยืนระดับนานาชาติ

อพท. จับมือสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก จัดประชุมด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับนานาชาติครั้งแรกในอาเซียน ยกภาพประเทศไทยเป็นผู้นำเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในภูมิภาค

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า อพท. ในฐานะสมาชิกสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Council หรือ GSTC) ได้ร่วมกับ GSTC จัดการประชุมว่าด้วยเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2562 (2019 GSTC Asia-Pacific Sustainable Tourism Conference) ภายใต้หัวข้อ “ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มคุณภาพการท่องเที่ยว (Quality through Creativity)

โดยจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 2 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุม โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิก ทั้งที่เป็นสมาชิกของ GSTC สื่อมวลชน และผู้ที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งต่างประเทศและไทยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประมาณ 400 คน

ทั้งนี้ อพท. และสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกจะใช้การสัมมนาดังกล่าวเป็นเวทีนำเสนอและแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ รวมทั้งมุมมองด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยสู่ความยั่งยืน” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

การจัดประชุมครั้งนี้เป็นการจัดประชุมนานาชาติด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับนานาชาติครั้งแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน นับเป็นการยกระดับภาพลักษณ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของไทยให้เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในระดับสากลกว้างขวางยิ่งขึ้น และยังมีส่วนช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ให้กับประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุม สอดคล้องตามเป้าประสงค์ของรัฐบาลที่จะส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย

Related posts

Leave a Comment