เร่งขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า  ที่ประชุม “การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเมืองเก่าน่าน”

โดยมี นางดวงตา ตันโช ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานการประชุม  ได้มีมติให้ อพท. ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เมืองเก่าน่าน ผ่านกระบวนการประเมินศักยภาพของจังหวัดน่านทั้งด้านบวกและด้านลบ

พร้อมทั้งนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปประเมินศักยภาพด้วย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในจังหวัดน่านเกิดความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น  รวมถึงให้ อพท. และจังหวัดน่าน เตรียมขั้นตอน แผนการดำเนินงานยกระดับเมืองน่านให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ตามกรอบปีงบประมาณปี 2564 ส่งเสริมเมืองน่านให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCOต่อไปในอนาคต

สำหรับโครงการเมืองสร้างสรรค์ หรือ Creative City อพท. จะดำเนินงานภายใต้แนวทางการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ของ UNESCOซึ่งมีความร่วมมือจากหลายฝ่าย อาทิ ชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างสรรค์ทุนทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีของท้องถิ่น บนฐานอัตลักษณ์ของชุมชน  ปีงบประมาณ 2562 อพท. วางเป้าหมายดำเนินงานใน 3 พื้นที่พิเศษ คือ พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน และพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง

 

Related posts

Leave a Comment