ส.ค.62 ต่างชาติลงทุนในไทยเพิ่ม

ส.ค.62 มีการอนุญาตให้ต่างชาติลงทุนในไทย 13 ราย มีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 5,212 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 282 คน

          นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562  คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างชาติ 13 ราย ประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติจากประเทศญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ และเกาหลีใต้ ซึ่งมีการนำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 5,212 ล้านบาท      และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนไทย 282 คน รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุน

          การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในครั้งนี้จะมีผลให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นวิทยาการซึ่งเป็นองค์ความรู้ในแขนงที่คนไทยยังไม่มีความชำนาญหรือมีความเชี่ยวชาญในระดับที่ไม่สูงมากนัก เช่น องค์ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมและขั้นตอนในการปลดระวางเรือผลิตและเก็บปิโตรเลียม  องค์ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งและทดสอบการทำงานของเครื่องจักรในการก่อสร้างโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก  องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบการติดตามและตรวจสอบสถานะของรถยนต์ องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Aกับการประยุกต์ใช้ในงานบัญชี องค์ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ความรู้ด้านโพลิเมอร์และสิ่งทอเพื่อใช้ในงานวิจัยและพัฒนา เป็นต้น

          สำหรับธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาต ได้แก่

1. ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ/ในกลุ่ม จำนวน 5 ราย โดยเป็นนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และสวีเดน มีเงินลงทุนจำนวน 35 ล้านบาท อาทิ

– บริการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตเส้นใยสังเคราะห์และเส้นใยธรรมชาติ

– การทำกิจการบริการทางบัญชี

– บริการให้เช่าพื้นที่อาคารโรงงานบางส่วน พร้อมทั้งสาธารณูปโภค

บริการรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจเกี่ยวกับสถานะเศรษฐกิจ การตลาด การลงทุน และความต้องการใช้สินค้า

2. ธุรกิจบริการให้แก่ลูกค้า จำนวน 5 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนจากประเทศเนเธอร์แลนด์ เกาหลีใต้ และฮ่องกง มีเงินลงทุนจำนวน 4,763 ล้านบาท อาทิ

– บริการให้ใช้ระบบบริหารจัดการในการติดตามและตรวจสอบสถานะของรถยนต์

– บริการให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์

– บริการให้เช่าแท่นสำหรับเสริมความแข็งแรงตัวถัง อุปกรณ์จับยึด

– บริการให้เช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ เครื่องฟอกเลือดฟอกไต เครื่องนำร่องศัลยกรรมกระดูก

– บริการให้บริการเกมส์ออนไลน์และเกมส์โมบาย

3. ธุรกิจค้าส่ง จำนวน ราย โดยเป็นนักลงทุนจากประเทศจีน มีเงินลงทุนจำนวน 24 ล้านบาท คือ

·การค้าส่งสารเคมีประเภทก๊าซไวไฟ ก๊าซไม่ไวไฟและไม่เป็นพิษ ก๊าซพิษ

4. ธุรกิจบริการเป็นคู่สัญญาเอกชน จำนวน าย โดยเป็นนักลงทุนจากประเทศเกาหลีใต้ และจีน

มีเงินลงทุนจำนวน 390 ล้านบาท คื

– บริการออกแบบทางวิศวกรรม และบริหารจัดการโครงการปลดประจำการเรือผลิตและเก็บปิโตรเลียม

– บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง ติดตั้งและทดสอบเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน

           ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคม 2562 จำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตลดลงจากเดือนก่อน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 48 ในขณะที่เงินลงทุนเพิ่มขึ้น 1,721 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49 เนื่องจากในเดือนสิงหาคม 2562 มีผู้ได้รับอนุญาต    ให้ประกอบธุรกิจซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูง คือ บริการออกแบบทางวิศวกรรม และบริหารจัดการโครงการ             ปลดประจำการเรือผลิตและเก็บปิโตรเลียม บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง ติดตั้งและทดสอบเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน เป็นต้น

           อนึ่งในเดือนมกราคม – สิงหาคม 2562 คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาต จำนวน 137 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 21,174  ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนปรากฏว่าจำนวนธุรกิจที่ได้รับอนุญาตลดลง 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 23  ขณะที่เงินลงทุนเพิ่มขึ้น 12,628 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 148 เนื่องจากในปี 62 มีต่างชาติลงทุนประกอบธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง อาทิ บริการงานวิศวกรรม การจัดหา ติดตั้ง และทดสอบการใช้งานของระบบเครื่องบดดินหรือหินกึ่งเคลื่อนที่โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ บริการออกแบบ จัดซื้อจัดหา ติดตั้ง ตรวจสอบ รวมทั้งการแก้ไขความชำรุดบกพร่องและบำรุงรักษาโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงิน บริการออกแบบทางวิศวกรรม และบริหารจัดการโครงการปลดประจำการเรือผลิตและเก็บปิโตรเลียม 

Related posts

Leave a Comment