ความสุขใกล้แค่เอื้อม 6 เส้นทางท่องเที่ยวใกล้กรุงฯ

เปิด 6 เส้นทางท่องเที่ยว “คุ้งบางกะเจ้า” ชวนสัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี และธรรมชาติ พร้อมกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนใกล้กรุงฯ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า อพท. ในฐานะคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ร่วมกับคณะอนุกรรมการกำกับการพัฒนาคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน ชุมชน และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “Kick off เที่ยวนี้ที่ไม่เหมือนเดิมที่คุ้งบางกะเจ้าเปิดตัว 6 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทางท่องเที่ยววิถีมอญทรงคนอง เส้นทางท่องเที่ยววิถีคลองแพบางกอบัวเส้นทางท่องเที่ยววิถีตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง เส้นทางท่องเที่ยววิถีจากบางกระสอบ เส้นทางท่องเที่ยว Inside บางกะเจ้า และเส้นทางท่องเที่ยววิถีเกษตรบางยอ

เลือกซื้อสินค้าชุมชน

ทั้งนี้ อพท. ได้นำองค์ความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก หรือ GSTC และเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT Thailand) ไปพัฒนาให้กับชาวบ้านชุมชนใน 6 ตำบลในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า โดยเน้นการทำงานอย่างบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน การเปิดโอกาสให้ชุมชนเจ้าของพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการวางแผนไปถึงการร่วมรับรายได้                         

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ร่วมทดสอบความพร้อมของเส้นทางท่องเที่ยว

โดยให้ชาวบ้านแต่ละตำบลตั้งเป็นชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่ม การมีส่วนร่วมและการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม ส่วนเส้นทางการท่องเที่ยว พัฒนาจากอัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ของคนในท้องถิ่น ให้สามารถนำเสนอนักท่องเที่ยวในรูปแบบกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์

คณะทำงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ต้องการสร้างการรับรู้เส้นทางการท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในคุ้งบางกะเจ้าได้เป็นทางเลือกใหม่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตที่แท้จริงของคนในชุมชน และการจัดกิจกรรม “Kick off เที่ยวนี้ที่ไม่เหมือนเดิมที่คุ้งบางกะเจ้า ก็เพื่อให้เผยแพร่ออกไปยังประชาชนทั่วไปเพื่อให้เป็นอีกหนึ่งจุดหมายหลายทางท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวิถีชีวิตที่ใกล้ๆ กรุงเทพฯ

วันนี้ทั้ง 6 เส้นทางท่องเที่ยวในคุ้งบางกระเจ้า พร้อม Kick off เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่น สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

Related posts

Leave a Comment