แฉภาครัฐแชมป์”โกง”

“วิชา มหาคุณ”แฉภาครัฐ แชมป์ “โกง” เผยไทย“สอบตก”ทุกปี

สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) จัดโครงการเสวนาวิชาการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “มหันตภัย…คอร์รัปชั่น ยุค 4.0 นักศึกษา วัยใส ต้านภัยทุจริต” ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยเชียงราย โดยมีนายภาสกร บุญญลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธาน

ดร.เอกชัย เหลืองสอาด นายกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) กล่าวว่า การจัดงานเสวนาครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อต่อต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึกเด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษาให้รู้ถึงพิษภัยของการทุจริต ปลูกฝังค่านิยมประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ตอบแทนคุณแผ่นดิน รวมถึงส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านทุจริต

นอกจากนี้ สมาคมฯและมูลนิธิต่อต้านทุจริต ยังได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนรณรงค์และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ พร้อมทั้งเปิดเวทีแสดงความคิดเห็น และเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับองค์กรอื่น ๆ และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ของประเทศ

นายภาสกร บุญญลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี บอกว่า “เราเกิดมาต้องตอบแผ่นดิน คอร์รัปชั่นคือมะเร็งร้ายที่กินร่างกายไปทุกวัน” โดยการไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งบางคนไม่เห็นว่า การคอร์รัปชั่นเป็นมหันตภัยที่ร้ายแรง แต่เห็นว่าเป็นเรื่องปกติ

“การคอร์รัปชั่น เป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้การเติบโตของประเทศไม่สมบูรณ์ ดังนั้น การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ต้องเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน เพราะถ้าไม่มีคนให้ก็ไม่มีคนรับ ขณะเดียวกันหากไม่มีคนรับก็จะไม่มีคนให้ ซึ่งควรจะมีการปลุกจิตสำนึกให้ไม่มีการทุจริต ซึ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะปลุกจิตสำนึก เพราะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะออกไปสู๋โลกภายนอก”

ขณะที่ศ.พิเศษวิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าวว่า จากการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่น พบว่า หน่วยงานภาครัฐ เป็นหน่วยงานที่มีการโกง การทุจริตคอร์รัปชั่นมากที่สุด ไม่มีหน่วยงานใดที่จะมีการโกงมากเท่าหน่วยงานภาครัฐ โดยจังหวัดเชียงราย มีการทุจริตเรื่องทำบัตรประชาชนมาก เพราะมีเด็กที่ไม่มีสัญชาติ ไม่สามารถทำบัตรประชาชนได้ ทั้งที่กระทรวงมหาดไทย ออกกฎระเบียบของการได้บัตรประชาชนแล้ว ซึ่งหากมีพยานบุคคล เช่น กำนัน ผู้ใหญ่ ยืนยันว่า เด็กเกิดในเมืองไทย หรือมีการพิสูจน์ DNA ว่าเด็กมีญาติเป็นคนไทย ก็สามารถที่จะขอบัตรประชาชนได้

แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐ กลับอาศัยช่องว่างทางกฎหมายเรียกรับเงินจากเด็ก แลกกับการให้เด็กมีบัตรประชาชน โดยจังหวัดเชียงรายมีนักเรียนจำนวนมากที่เรียนจบแล้ว แต่ไม่สามารถหางานทำได้ เพราะไม่มีบัตรประชาชน รวมถึงการสวมบัตรประชาชนของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วด้วย

ศ.พิเศษ วิชา กล่าวว่า ประเทศไทยสอบตกทุกปี เรื่องการทุจริต โดยค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (ดัชนีความโปร่งใส) ปี 2018 ไทยติดอันดับที่ 5 โดยสิงคโปร์ ติดอันดับที่ 1 ตามด้วย บูรไน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ประเด็นอยู่ที่ว่า จะทำอย่างไรให้ประเทศไทยไม่มีการทุจริต หรือการทุจริตควรจะลดน้อยลง ดังนั้น ทุกภาคส่วนควรร่วมมือกันต่อต้านการทุจริต

ผช.ศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษา เห็นว่าจะต้องให้การศึกษาเป็นพลังในการขับเคลื่อน และเป็นต้นน้ำของการปลุกจิตสำนึกให้นักศึกษาตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริต คอร์รัปชั่น โดยแสดงให้เห็นถึงความร้ายแรงของการทุจริตที่จะเกิดขึ้นต่อประเทศชาติ ดังนั้น ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการป้องการการทุจริตคอร์รัปชั่น

Related posts

Leave a Comment