สุดยอด! นักพัฒนานวัตกรรมประกันภัย

เผยโฉม! สุดยอดทีม InsurTech ผู้ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้าน การประกันภัย “OIC InsurTech Award 2019” ภายใต้โจทย์ “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการประกันสุขภาพ”พร้อมต่อยอดพัฒนาผลงานให้สามารถใช้งานได้จริง เสริมแกร่งอุตสาหกรรมประกันภัยไทย

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้จัดโครงการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย “OIC InsurTech Award 2019” ภายใต้โจทย์ “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการประกันสุขภาพ” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 400,000 บาท โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทนิสิต/นักศึกษา และประเภทบุคคลทั่วไป ซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมประกวดรวมทั้งสิ้นจำนวนกว่า 60 ทีม และได้มีการตัดสินและการประกาศผลรางวัล ในวันที่ 28 กันยายน 2562 ที่บูธของสำนักงาน คปภ. ภายในงานสัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 27–29 กันยายน 2562 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี

                                                                     

สำหรับประเภทนิสิต/นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Kidi Kids ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 80,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม TripleC ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Caps Lock ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ส่วนประเภทบุคคลทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Prompt Forward ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ ทีม Health Dome ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 80,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Bearcon ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกทั้งหมด 5 เกณฑ์ เกณฑ์แรก คือ ปัญหาที่ตั้งขึ้นมามีอยู่จริงและมีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ เกณฑ์ที่ 2 แนวทางการแก้ไข สามารถตอบโจทย์และใช้งานได้จริง เกณฑ์ที่ 3 โอกาสของผลิตภัณฑ์สามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เกณฑ์ที่ 4 การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเกณฑ์สุดท้ายเป็นเทคนิคการนำเสนอผลงานให้ได้ใจความและเข้าใจง่ายในเวลาที่กำหนด โดยคณะกรรมการในการตัดสินได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน ดังนี้ ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีคิวแอลดี จำกัด, นายธนศักดิ์ ฮุ่นตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แฟร์ดี อินเซอร์เทค จำกัด (ประเทศไทย), นางบังอร สาธิตคณิตกุล ประธานคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมประกันชีวิตไทย, ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย และนายชินพงศ์ กระสินธุ์ Head of Center of InsurTech, Thailand (CIT) โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานคณะกรรมการ

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงาน คปภ. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันภัย (InsurTech) ด้วยแนวคิดและเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งการจัดทำโครงการ OIC InsurTech Award 2019 ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการประกันภัย ภายใต้การขับเคลื่อนของ Center of InsurTech, Thailand (CIT) โดยในเดือนสิงหาคม 2562

สำนักงาน คปภ. ได้จัดกิจกรรม CIT Roadshow อบรมให้ความรู้และเทคโนโลยีด้านการประกันภัยให้กับนิสิตและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 4 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมเชิญชวนให้นิสิต/นักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด โดยจัดกิจกรรม   InsurTech Boot Camp 2019 เพื่อต่อยอดการเรียนรู้และขัดเกลาทักษะอย่างเข้มข้น พร้อมคัดเลือกทีมที่มีผลงานโดดเด่นเข้าประกวด OIC InsurTech Award 2019 นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมประกวด โดยจัดกิจกรรม Work Shop เชิงลึกเพื่อเพิ่มพูนความรู้แล้วนำไปปรับปรุงผลงาน และคัดเลือกเข้าร่วมประกวด OIC InsurTech Award 2019

ผู้ได้รับรางวัล OIC InsurTech Award 2019 ภายใต้โจทย์การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการประกันสุขภาพ เป็นทีมที่มีความพยายาม มีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างและหลากหลาย มีความชัดเจนของโครงการ และวิธีการนำเสนอที่น่าสนใจ รวมถึงมีจุดเด่นในการทำงานเป็นทีม ซึ่งคณะกรรมการได้มีการพิจารณาคัดเลือกผลงานอย่างขับเคี่ยวและเข้มข้นจนได้มาซึ่งสุดยอดทีม InsurTech ของประเทศไทย

 

Related posts

Leave a Comment