หารือความร่วมมือด้านการลงทุน

“สุริยะ” หารือความร่วมมือด้านการลงทุนกับหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนของญี่ปุ่น

          นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากประเทศญี่ปุ่น ร่วมหารือในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะเดินทางไปเจรจาความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

โดยนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานองค์การสนับสนุน SME แห่งประเทศญี่ปุ่น (SMRJ) พร้อมคณะ ได้เข้าพบหารือแนวทางการพัฒนา SME ร่วมกันผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการพัฒนานักวินิจฉัย และโครงการ T-Goodtech ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการทั้ง ประเทศ สามารถเชื่อมโยงธุรกิจในรูปแบบ B2B โดยใช้ระบบ IT รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเชื่อมโยงธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างกัน โดยที่ผ่านมาก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนจากการจับคู่ธุรกิจกว่า 300 ล้านบาท  โดยทั้ง หน่วยงานยืนยันจะพัฒนาความร่วมมือเพื่อให้เกิดการจับคู่ธุรกิจระหว่างกันเพิ่มขึ้น โดยตั้งเป้าไว้ เท่าจากเดิม

          จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมในพิธีลงนามMOU ระหว่าง กระทรวงอุตสาหกรรม และ สมาคมส่งเสริมเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น (Japan – Thailand Economic Cooperation Society : JTECS) โดยนายทาเคชิ อุชิยามาดะ ประธานJTECS และ ประธานบริษัท  โตโยต้า มอเตอร์ จำกัด นายฮาจิเมะ คูวาตะ ประธานร่วม JTECSเพื่อผลักดันอุตสาหกรรม Automation และRoboticระบบอัตโนมัติในประเทศไทย และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในไทย ซึ่งสอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 รวมถึงการพัฒนา SI หรือsystem integrator ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งเป้าการสร้างระบบ SI ให้เกิดขึ้นจำนวน 1,400ราย ภายในระยะเวลา ปี ซึ่งการลงนามในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยผลักดันให้การจัดตั้งสมาคมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในเวลาอันใกล้นี้

“ต้องขอขอบคุณภาคเอกชนประเทศญี่ปุ่น ที่ได้สนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลไทย รวมทั้งขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี ด้วยการให้ไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา (R&D) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้กับโรงงานในประเทศไทย” นายสุริยะกล่าว

นอกจากนี้ ยังได้หารือกับ นายอิชิซูกะ ฮิโรอากิ ประธานองค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น (NEDO) เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความร่วมมือในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประหยัดพลังงานผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการสาธิตการ    รีไซเคิลซากรถยนต์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม คัดแยกและรีไซเคิลวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่เป็นความร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และ โครงการสาธิตการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์จากซากชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้มีการลงนาม MOU ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)         

 โดยทั้ง 2โครงการ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระหว่าง 2 ประเทศ เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานจากการนำเอาชิ้นส่วน/วัตถุดิบจากการรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ ในระบบอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าการลงทุนในธุรกิจดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น  นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือร่วมกันภายใต้นโยบาย BCGคือ Bio Economy , Circular EconomyและGreen Industry เพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของทั้ง ประเทศ ภายใต้นโยบายการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Related posts

Leave a Comment