บูรณาการเพื่อท่องเที่ยวยั่นยืน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ระหว่างองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยังยืน (องค์การมหาชน) โดยนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการ อพท. และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท.โดยนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการ ททท. เพื่อบูรณาการความร่วมมือกัน เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมให้กับสินค้าการท่องเที่ยวและพัฒนาสินค้าท่องเที่ยวชุมชนให้มีศักยภาพอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจในมิติการท่องเที่ยวมากขึ้น ในระยะเวลา 2 ปี นับจากการลงนาม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Related posts

Leave a Comment