ผ่านมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

คปภ.ปลื้ม..! ! ISO 9001 : 2015สำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ – เขตบางนา ผ่านฉลุย.. มาตรฐาน  

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. มีความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการให้บริการออกใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต และนายหน้าประกันวินาศภัย ก็เป็นอีกหนึ่งในการให้บริการของสำนักงาน คปภ. ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการ ISO 9001Management System Certification Institute (Thailand) : MASCI) ISO 9001 : 2008 ISO 9001 : 2015 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน โดยผ่านการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการให้บริการจาก เป็น ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา

โดยมีการตรวจติดตามประเมินผลจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอเป็นประจำทุกปีโดยสำนักงาน คปภ. ได้มีการขยายขอบข่ายการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015(Strengths) ISO 9001:2015 ISO 9001: ไปยังการออกใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต และนายหน้าประกันวินาศภัย เพิ่มเติม ตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งปรากฏว่า สำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ และ สำนักงาน คปภ. เขตบางนา ผ่านการประเมินโดยไม่มีข้อบกพร่องของระบบบริหารงานคุณภาพ โดยมีจุดแข็ง บุคคลธรรมดา ครั้งแรก/ขาดต่อและขอรับใบอนุญาตใหม่ ที่สำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ และ สำนักงาน คปภ. เขตบางนาที่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีความตระหนักถึงความสำคัญของการนำระบบการจัดการมาปฏิบัติ ส่งผลให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง

รวมถึงสามารถนำหลักการที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน 2015 เพิ่มเติมนี้ เป็นไปตามนโยบายที่ต้องการขยายความเชื่อมั่นในการให้บริการของ สำนักงาน คปภ. อย่างไม่หยุดยั้ง อีกทั้งยังคงมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพให้บริการประชาชนทั้งในด้านการคุ้มครองสิทธิประโยชน์และ  ด้านการประกันภัยอื่นๆ อย่างครบวงจร

นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ยังได้นำเทคโนโลยี Mobile Application มาให้บริการข้อมูลแก่คนกลางประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนประกันภัย หรือนายหน้าประกันภัย ภายใต้ชื่อ “For Sure” Applicationคนกลาง ซึ่ง นี้มีคุณลักษณะในการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตของตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต และนายหน้าประกันวินาศภัย เช่น ข้อมูลชั่วโมงการอบรม และการแจ้งเตือนให้ต่ออายุใบอนุญาต เป็นต้น“สำนักงาน คปภ. ยังคงมีการพัฒนาการให้บริการที่เป็นมาตรฐานสากลในส่วนต่างๆ เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านประกันภัยเป็นสำคัญ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยด้านการประกันภัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน คปภ. 1186

Related posts

Leave a Comment