สนพ.จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

สนพ. เดินหน้าจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ศึกษาดูงานการจัดการระบบศูนย์ข้อมูล  และการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล ณ ศูนย์อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ INET-IDC3

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) นายเพทาย หมุดธรรม รองผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ สนพ. เข้าเยี่ยมชม ศูนย์อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ INET-IDC3 อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีนางปิยเรศ แซ่หลี Senior Vice President ที่ปรึกษาโครงการพิเศษและลูกค้า ให้การต้อนรับ และเป็นวิทยากรบรรยาย

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีแบบครบวงจร ซึ่งมีบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตดาต้าเซ็นเตอร์ที่ทันสมัย มีระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยได้ตามมาตรฐานสากลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มีบริการ Cloud Computing Solution ทั้งแบบ public cloud, private cloud และ hybrid cloud รวมทั้ง มีการจัดการเครือข่ายที่มีเสถียรภาพสูง

ทั้งนี้ สนพ. มีแผนดำเนินงาน โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะ ศึกษา วิเคราะห์และถอดบทเรียนจากหน่วยงานที่เป็นต้นแบบที่ดี (Best Practices) ด้านการบริหารจัดการข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน การเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้แก่ภาคประชาชน รวมทั้งการนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและกำหนดนโยบายด้านพลังงานในระดับประเทศ ต่อไป

Related posts

Leave a Comment