กคช.ยกเลิกรับสมัครคัดเลือกผู้ว่าการฯ

กคชประกาศยกเลิกรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการฯ

นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เผยว่า ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ฉบับลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 และฉบับลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นั้น เนื่องจากว่ามีข้อความคลาดเคลื่อน คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติจึงขอยกเลิกประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ฉบับลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยให้ใช้ข้อความตามประกาศฉบับนี้แทน

คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7.2 ของประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ฉบับลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนน้อยเกินไป คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติจึงจำเป็นต้องยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ฉบับลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ จนกว่าจะมีการประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เพื่อดำเนินการรับสมัครและสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติครั้งใหม่ต่อไป

ทั้งนี้ผู้ที่ได้ยื่นการสมัครตามประกาศที่ได้ยกเลิกไป สามารถยื่นใบสมัครใหม่เมื่อมีการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติในครั้งต่อไป

Related posts

Leave a Comment