วาง 8 มาตรการ แก้ขาดน้ำ EEC

กรมชลประทาน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วาง 8 มาตรการรองรับการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ EEC ในช่วงฤดูแล้งปี63/64

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำว่า ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ EEC (จังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี) มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 487 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 35 ของความจุอ่างฯ รวมกัน เป็นน้ำใช้การได้ 386 ล้าน ลบ.ม. กรมชลประทาน ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางมาตรการรองรับการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ EEC ในช่วงฤดูแล้งปี 63/64 ไว้ 8 มาตรการ ดังนี้

1) สูบผันน้ำจากอ่างฯคลองใหญ่มายังอ่างฯหนองปลาไหล ปัจจุบันดำเนินการสูบผันน้ำแล้วประมาณ 33.51 ล้าน ลบ.ม. 2) สูบกลับคลองสะพานเติมอ่างฯประแสร์ ปัจจุบันดำเนินการสูบผันน้ำแล้วประมาณ 6.94 ล้าน ลบ.ม. 3) เพิ่มการสูบกลับวัดละหารไร่(แม่น้ำระยอง)มาเสริมปริมาณน้ำให้แก่อ่างฯ หนองปลาไหล ปัจจุบันดำเนินการสูบน้ำไปแล้ว 4.84 ล้าน ลบ.ม. 4) การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดสูบใช้น้ำจากคลองน้ำหู ปัจจุบันใช้น้ำไปแล้ว 1.8 ล้าน ลบ.ม.

 5) สูบผันน้ำจากคลองพระองค์ไชยานุชิต/พานทองมายังอ่างฯ บางพระ ปัจจุบันสูบผันน้ำแล้วประมาณ 5.81 ล้าน ลบ.ม. 6) สูบผันน้ำจากแม่น้ำบางประกงมายังอ่างฯ บางพระ ปริมาณน้ำตามแผนรวม 20 ล้าน ลบ.ม. 7) ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนลดการใช้น้ำ 8) สูบผันน้ำคลองวังตะโหนด จังหวัดจันทบุรีมายังอ่างฯประแสร์

นอกจากนี้ กรมชลประทาน ยังได้วางแผนดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) ตามมติ ครม.ปี 60 และ ปี 61 ไว้ทั้งหมด 8 แนวทาง ได้แก่ 1) ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม 7 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 แห่ง ได้แก่ อ่างฯคลองใหญ่ และอ่างฯหนองปลาไหล 2)พัฒนาแหล่งน้ำ ใหม่ 4 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 แห่ง ได้แก่ อ่างฯ คลองประแกด 3) เชื่อมโยงแหล่งน้ำและระบบผันน้ำ4แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ

ได้แก่ อาคารอัดน้ำท้ายอ่างฯประแสร์ 4) สูบกลับท้ายอ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง ได้แก่ ระบบสูบน้ำกลับอ่างฯหนองปลาไหล และระบบสูบน้ำคลองสะพาน-อ่างฯประแสร์ 5) ป้องกันน้ำท่วม 4 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 แห่ง ได้แก่ สถานีสูบน้ำคลองทับมา 6) การจัดหาแหล่งน้ำโดยภาคเอกชน  ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างเสถียรภาพทางด้านน้ำให้ภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ยกระดับชีวิตและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

Related posts

Leave a Comment