กลุ่มทรู จัดอบรมออนไลน์ผ่าน True VROOM

กลุ่มทรู เติมความพร้อมครูยุคใหม่ จัดอบรมออนไลน์ผ่าน True VROOM หลักสูตร “การออกแบบการจัดการเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยี”

ทันโลกดิจิทัล…มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี และกลุ่มทรู เติมความพร้อมครูยุคใหม่ จัดอบรมออนไลน์ผ่านห้องเรียนดิจิทัล – True VROOM จัดเต็มหลักสูตร “การออกแบบการจัดการเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยี”เน้นพัฒนาทักษะรองรับยุค 4.0

มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี และกลุ่มทรู โดย ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี และผู้อำนวยการด้านการศึกษาและวิชาการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (จากจอ-กลาง) จัดอบรมหลักสูตร “การออกแบบการจัดการเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยี”ในรูปแบบห้องเรียนดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์มห้องประชุมเสมือนจริง True VROOM จาก True Virtual World เพิ่มทักษะดิจิทัลให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครู กว่า 5,000 คน จากโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีในการดูแลของกลุ่มทรูกว่า 1,000 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

พร้อมส่งเสริมบทบาท “ผู้บริหารสถานศึกษา” ในฐานะโค้ชที่คอยดูแลและติดตามการจัดการเรียนรู้ รวมถึงพัฒนา “ครูผู้สอน” ให้สามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก บนฐานเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ซึ่งการจัดอบรมออนไลน์ครั้งนี้ สะท้อนความตั้งใจของกลุ่มทรูที่ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน” และส่งเสริมให้ เด็กเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้างคุณธรรมและความมั่นใจ ซึ่งเป็น 2 ใน 5
ยุทธศาสตร์หลักของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดีที่มุ่งพัฒนาให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว มีขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 โดยกลุ่มทรู ได้ร่วมกับสถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พัฒนาหลักสูตร “การออกแบบการจัดการเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยี”
ในรูปแบบห้องเรียนดิจิทัล

โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น 4 โมดูล ได้แก่ 

1.ปฐมนิเทศ และปฐมบทการเรียนรู้ยุค 4.0 โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้
2.เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกการศึกษาไทย
3.การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยี และ
4.เทคนิคประเมินแผนการจัดการเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยี

โดยมีคณาจารย์มาให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี ในหัวข้อที่กำหนด รวมทั้งจัดอบรมออนไลน์ผ่าน True VROOM ให้ผู้เข้าร่วมสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านฟีเจอร์ห้องสมุด (Library)
ในแพลตฟอร์ม VLEARN จาก True Virtual World อีกด้วย

Leave a Comment