ภูเก็ต ร่วมมือ DEPA และ PTA จัด MCDT#2

นายปิยพงศ์ ชูวงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับนายประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล (ภาคใต้) และนายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต แถลงข่าวการจัดอบรมโครงการผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลด้านธุรกิจการท่องเที่ยว รุ่นที่ 2 (Mini Chief of Digital for Tourism Business MCDT#2)

จากการจัดอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลด้านธุรกิจการท่องเที่ยว รุ่นที่ 1 เมื่อปี 2562 มีผู้บริหารของภาครัฐ และเอกชน เข้าอบรม และจบหลักสูตร จำนวน 80 ท่าน ผลจากการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ได้นำข้อมูล ความรู้ที่ได้อบรมมาใช้กับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และปรับใช้กับปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ทางสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล จึงเล็งเห็นความสำคัญในการจัดหลักสูตรดังกล่าวต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 โดยมี
วัตถุประสงค์โครงการดังนี้
เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานเอกชนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หัวหน้าส่วนหรือผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้ศึกษา และรับทราบข้อมูลใหม่ๆ ที่ทันสมัย เป็นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน และอนาคต เข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบ เทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลในมิติต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการนโยบาย และแผนของหน่วยงานเกี่ยวกับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จนสามารถสังเคราะห์แนวทางในการเสริมสร้างองค์ความรู้ พลังปัญญาและสามารถนำไปใช้ในการจัดทำนโยบายและแผนของหน่วยงานในอนาคต
เพื่อพัฒนา และผลิตผู้บริหารของหน่วยงานเอกชนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หัวหน้าส่วนหรือผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้มีศักยภาพความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์ในการกำหนดนโยบายให้เกิดการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วิสัยทัศน์และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรม
เพื่อให้เกิดเครือข่ายระหว่างผู้เข้าอบรม มีการบูรณาการความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรม นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรสังคม และประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรม ประเทศไทยมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามากว่า 30 ล้านคน  มีผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวโดยตรง และทางอ้อมเป็นจำนวนมาก และก่อให้เกิดการจ้างงาน และสร้างการการะจายรายได้ รวมถึงการสร้างระบบเศรษฐกิจจำนวนมากจนเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย แนวโน้มที่สูงขึ้นของการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบดิจิทัลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ ทำให้เกิดการได้เปรียบทั้งในเชิง ต้นทุนการจัดการ การตลาด การขาย การประชาสัมพันธ์  และการบริหารงานภายใน
ทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต จึงได้เล็งเห็นปัจจัยสำคัญที่จะเสริมสร้างข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการ คือ การมีองค์ความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์ และการสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ ที่จะสามารถมาแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันทั้งภายใน และภายนอกประเทศได้อย่างเท่าทัน จึงได้ออกแบบหลักสูตรการพัฒนาผู้นำด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการบริการ โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถกูรูด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อาทิ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์  ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล คุณยุทธศักดิ์ ศุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ หัวหน้าทีมเศรษฐกิจใหม่ พรรคประชาธิปัตย์  ดร.วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ดร.วีรไท สันติประภพ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ ดร.พิเชษ ดุรงคเวโรจน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมาย ซึ่งเป็นการสานต่อหลักสูตรเดิมที่เรียกว่า “โครงการผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลด้านธุรกิจการท่องเที่ยว”
ทั้งนี้ เนื้อหาหลักสูตร มุ่งพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเปลี่ยนองค์ประกอบทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลในมิติต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการนโยบาย และแผนงานในยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล  และสามารถนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้ได้จริง รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าอบรม  เพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาอนาคตของประเทศชาติ ดังนั้น ผู้ที่ผ่านการอบรมจากโครงการหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลด้านธุรกิจการท่องเที่ยว จะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบัน และอนาคต เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยผู้สนใจเข้าร่วมอบรม มีค่าสมัครอบรมท่านละ 20,000 บาท พิเศษ! สำหรับสมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต / สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ / สมาชิกสภาอุตสหากรรมจังหวัดภูเก็ต / สมาชิกหอการค้าจังหวัดภูเก็ต รับสิทธิพิเศษ เพียงท่านละ 15,000 บาทเท่านั้น  รับจำกัดเพียง 80 ท่านเท่านั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โทร. 076 610 365 หรืออีเมล [email protected]

Related posts

Leave a Comment