SAM ได้รับจัดอันดับเครดิตองค์กรระดับ AA+

SAM ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรเป็นครั้งแรกจาก TRIS เปิดตัวที่ระดับ “AA+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ คงที่

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM กล่าวว่า บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS) ได้จัดอันดับเครดิตองค์กรของ SAM เป็นครั้งแรกที่ระดับ AA+ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ คงที่ โดยอันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงสถานะของ SAM ซึ่งเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ ที่มีความสำคัญมาก และเป็นองค์ประกอบ ที่สำคัญสูงสุด ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ)  

ทั้งนี้ TRIS เชื่อว่าบทบาทของ SAM ไม่อาจแทนที่ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์รายอื่นในระยะสั้นถึงปานกลางเมื่อพิจารณาจากขนาดของธุรกิจและความชำนาญของ SAM โดย ณ สิ้นปี 2562 SAM จัดเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่มีขนาดของสินทรัพย์รวมใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศจากจำนวนบริษัทบริหารสินทรัพย์ทั้งหมด 61 แห่ง

ทั้งนี้ SAM มีบทบาทที่สำคัญในการเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ของรัฐเพียงแห่งเดียว ซึ่งมีหน้าที่ช่วยรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน ด้วยการซื้อสินเชื่อด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินต่าง ๆ เข้ามาบริหารจัดการในจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี  โดยบทบาทของ SAM จะเห็นเด่นชัดเมื่อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในระบบธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้น ซึ่งหากเกิดการหยุดชะงักของการดำเนินงานของ SAM อาจส่งผลกระทบต่อระบบการเงินของธนาคารพาณิชย์ในประเทศได้

นอกจากนี้ ยังมีบทบาทหน้าที่เด่นชัดในการเป็นผู้ดำเนิน โครงการคลินิกแก้หนี้” ซึ่งริเริ่มโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อส่งเสริมการปรับโครงสร้างหนี้โดยสมัครใจสำหรับลูกหนี้รายย่อย (สินเชื่อไม่มีหลักประกันประเภทบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล) ที่ประสบปัญหาในการชำระคืนหนี้ เพื่อเพิ่มการรับชำระคืนจากหนี้สูญให้แก่สถาบันการเงินอีกด้วย

ในด้านผลการดำเนินงานในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา SAM มีผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องโดยมีเงินสดรับชำระหนี้จากสินเชื่อด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขายถึง 1.1 หมื่นล้านบาทต่อปี   ปัจจุบัน SAM มีหนี้ด้อยคุณภาพสุทธิรวมที่ 2.5 หมื่นล้านบาท ที่อยู่ภายใต้การบริหาร คิดเป็นภาระหนี้ตามบัญชีรวมอยู่ที่ 3.4 แสนล้านบาท

การจัดอันดับเครดิตครั้งนี้เป็นครั้งแรกของ SAM และเป็นก้าวสำคัญที่นำไปสู่การออกและจำหน่ายหุ้นกู้ในอนาคต เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนทางเลือกและช่วยให้จัดการต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การเติบโตระยะยาวของบริษัทฯ ดร.กฤษฎากล่าว

นอกจากนี้ SAM เชื่อมั่นว่าการจัดอันดับเครดิตเรทติ้งดังกล่าว จะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์และช่วยให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และประชาชนทั่วไปต่อไป

Related posts

Leave a Comment