กนอ.คงอัตราค่าเช่าที่ดิน

กนอ.คงอัตราค่าเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  ช่วยเหลือผู้ประกอบการจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในช่วงภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ชะลอตัว ได้ให้นโยบายกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมหาแนวทางลด ชะลอ หรือเลื่อนการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าเช่า หรือค่าตอบแทนการบริการต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่น เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ และบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยให้อยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้นๆ

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ประธานคณะกรรมการ กนอ. (บอร์ด กนอ.) กล่าวว่า กนอ.ขานรับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยในที่ประชุมบอร์ด กนอ.ครั้งล่าสุดให้ความเห็นชอบคงอัตราค่าเช่าให้แก่ผู้ประกอบการที่เช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ที่อัตราราคาค่าเช่าที่ดินตามสัญญาเดิมหมดอายุลงในปี 2563 โดยเป็นการคงอัตราค่าเช่า 1 ปี (ปี 2564) เท่ากับค่าเช่าของปี 2563 และตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไปจะปรับอัตราค่าเช่าเหลือเพียงร้อยละ 2 ต่อปี (จากเดิมที่อัตราค่าเช่าที่หมดอายุต้องปรับขึ้นร้อยละ 10 ในทุก 3 ปี)

โดยอัตราดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับผู้เช่าที่ดินหรือผู้ต่อสัญญาเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ที่ทำสัญญาตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมาและผู้เช่าที่ดินรายใหม่หรือต่อสัญญาเช่าที่ดิน ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2564 จนถึง 31 ธันวาคม 2568  โดยอัตราดังกล่าวมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมที่เช่าที่ดินที่ปฏิบัติตามสัญญา และผู้เช่าที่ดินรายใหม่หรือต่อสัญญาในทั้งสองนิคมอุตสาหกรรม ระหว่างปี 2564-2568 ชำระค่าเช่าที่ดินในอัตราที่ลดลงจากเดิม

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า การผ่อนปรนอัตราค่าเช่าในปี 2564 ด้วยการคงอัตราค่าเช่าเท่ากับอัตราค่าเช่าเดิมในปี 2563 และการปรับอัตราค่าเช่าใหม่ในปี 2565-2568 โดยลดเหลือเพียงร้อยละ 2 ต่อปีดังกล่าว เป็นการลดและทยอยปรับค่าเช่าในแต่ละปี ซึ่ง กนอ.ได้พิจารณาแล้วว่าจะเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงลดปัญหาการเลิกประกอบกิจการอันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจ้างงาน และธุรกิจต่อเนื่องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

“กนอ.เชื่อมั่นว่าในอนาคตแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศจะกลับมาเป็นปกติและฟื้นตัวโดยเร็ว เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมยังคงเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ”

Related posts

Leave a Comment