“บ้านเช่าพร้อมอาชีพ บ้านในฝันของผู้มีรายได้น้อย”

การเคหะแห่งชาติเปิดตัวโครงการบ้านเคหะสุขประชา (ฉลองกรุง/ร่มเกล้า) “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ บ้านในฝันของผู้มีรายได้น้อย”

โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พันเอก ดร.เจียรนัย วงศ์สะอาด ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ คณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติและภาคีเครือข่ายร่วมให้การต้อนรับ  ณ โครงการบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุง ซอยร่วมพัฒนา 6 ถนนสังฆประชา แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศถดถอย ทำให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก
ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความมั่นคงในด้านที่อยู่อาศัย พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานจัดทำโครงการต่าง ๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติ ซึ่งนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำโครงการเยียวยาและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว รวมไปถึงกลุ่มผู้เปราะบางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้โครงการ “พม.เราไม่ทิ้งกัน” พร้อมมอบนโยบายให้การเคหะแห่งชาติจัดสร้างที่อยู่อาศัยประเภทเช่าเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างโอกาสให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้อย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติแห่งชาติได้เสนอ “โครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย” ให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยมีเป้าหมายจัดสร้าง 100,000 หน่วย ภายในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2564 – 2568) กำหนดส่งมอบปีละประมาณ 20,000 หน่วย โดยการเคหะแห่งชาติดำเนินโครงการดังกล่าวภายใต้ชื่อ “โครงการบ้านเคหะสุขประชา” เพื่อสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเปราะบาง ข้าราชการชั้นผู้น้อย ข้าราชการเกษียณ

รวมถึงผู้บุกรุกในพื้นที่สาธารณะ ทั้งยังเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อีกทั้งเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ที่ต้องการให้คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่ว (Housing for all) สำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ที่เรียนจบไม่มีงานทำ ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพ ลูกกตัญญู คนตกงาน/ไม่มีที่ดินทำกิน     คนพิการและผู้สูงอายุที่ยังทำงานได้ และแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องการอาชีพ

ปัจจุบันโครงการบ้านเคหะสุขประชาอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 โครงการ จำนวน 572 หน่วย ได้แก่ โครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า จำนวน 270 หน่วย และโครงการบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุง จำนวน 302 หน่วย อัตราค่าเช่าเริ่มต้น 1,500 – 3,000 บาท/เดือน ซึ่งนอกเหนือ   จากการเช่าอยู่อาศัยในโครงการบ้านเคหะสุขประชาแล้ว

การเคหะแห่งชาติยังได้สร้างเศรษฐกิจชุมชนคู่ขนานกัน ไปในมิติ มีบ้าน – มีอาชีพ มีรายได้ – มีสุข ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้สามารถประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายในโครงการยังจัดให้มีพื้นที่สีเขียว พื้นที่สันทนาการ พื้นที่จอดรถ และพื้นที่ “เศรษฐกิจ  สุขประชา” ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการพัฒนาโครงการของแต่ละพื้นที่ มี 6 รูปแบบ ได้แก่ เกษตรอินทรีย์ ปศุสัตว์ อาชีพบริการชุมชนและชุมชนข้างเคียง ตลาด อุตสาหกรรมขนาดเล็ก และศูนย์การค้าปลีก – ส่ง โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยประกอบอาชีพอิสระในชุมชน รวมถึงสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนตามภูมิสังคมของพื้นที่นั้นๆ เริ่มตั้งแต่การผลิตไปจนถึงช่องทางการจัดจำหน่าย

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนจองสิทธิเช่าโครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้าและฉลองกรุง ระหว่างวันที่ 23 – 30 มีนาคม 2564 ปรากฏว่ามีประชาชนให้ความสนใจจองสิทธิจำนวน 6,660 รายและการเคหะแห่งชาติได้พิจารณาคัดกรองคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนในเบื้องต้น ซึ่งมีประชาชนที่ผ่านการพิจารณาจำนวน 6,627 ราย กล่าวคือ โครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า มีผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติ จำนวน 4,285 ราย และโครงการบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุง มีผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติ จำนวน 2,342 ราย

โดยการเคหะแห่งชาติได้ทำการจับสลากผู้ได้สิทธิไปแล้วเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา รวมทั้งมอบสิทธิบ้านเช่าในโครงการบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุงให้กับกลุ่มเปราะบางที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 14 หน่วย และการเคหะแห่งชาติได้เชิญคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกผู้เช่า เพื่อการอยู่อาศัยและดำเนินกิจการเศรษฐกิจชุมชนภายใต้โครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย (บ้านเคหะสุขประชา) ของการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหาร ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พี่น้องประชาชนผู้จองสิทธิที่รับรู้ข่าวสารการจับสลากฯผ่านช่องทาง Facebook “การเคหะแห่งชาติ” และสื่อมวลชน เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิโครงการบ้านเคหะสุขประชา (ร่มเกล้า/ฉลองกรุง) ได้ทาง www.nha.co.th และ LINE OA : @NHA.THAILAND นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติจะส่ง SMS แจ้งผลให้กับผู้ได้สิทธิรับทราบอีกทางหนึ่งด้วย

นายทวีพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ให้ความสนใจโครงการบ้านเคหะสุขประชา และการเคหะแห่งชาติมีความเชื่อมั่นว่า โครงการบ้านเคหะสุขประชาสามารถตอบสนองประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี เพราะนอกจากจะได้มีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงในราคาที่สามารถรับภาระได้แล้ว ภายในโครงการยังได้จัดเตรียมพื้นที่ “เศรษฐกิจสุขประชา” ซึ่งภายในโครงการบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุงจะถูกพัฒนาให้เป็นตลาด และโครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้าจะพัฒนาในรูปแบบคอมมูนิตี้มอลล์ เพื่อรองรับงานและสร้างอาชีพให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชน รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

Related posts

Leave a Comment