ยังไม่จบ คดี”แอชตัน อโศก”

COMPANY STATEMENT คดีโครงการแอชตัน อโศก


จากกรณีที่สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ยื่นฟ้องหน่วยงานภาครัฐต่อศาลปกครองกลาง ขอให้ศาลปกครองมีค าพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างและรื้อถอนอาคารโครงการแอชตัน อโศกส่วนที่ก่อสร้างขึ้นมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งบริษัท อนันดา เอ็มเอ็ฟ เอเชีย อโศก จ ากัด ได้รับแจ้งจากศาล
ปกครองกลางให้เข้าเป็นคู่ความในฐานะผู้ร้องสอด เนื่องจากมีส่วนได้ส่วนเสียต่อกรณีดังกล่าว ทั้งนี้ ศาลปกครองกลางได้กำหนดนัดพิจารณาคดีครั้งแรกในวันที่ 14 พฤศจิกาย 2565 และตุลาการผู้แถลงคดีได้แสดงความเห็น ใน 2 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ 1 กรณีพิพาทเกี่ยวกับกฎกระทรวงฉบับที่ 33 ข้อ 2 วรรคสอง เป็นกรณีที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารชุด พ.ศ 2522 ตามมาตรา 40 ถึงมาตรา 43 จึงเป็นเรื่องที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 (ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) และที่ 3 (ผู้อ านวยการเขตวัฒนา) และ ผู้ร้องสอดที่1 (บริษัท อนันดา เอ็มเอ็ฟ เอเชีย
อโศก จ ากัด)จะต้องไปพิจารณาแก้ไขให้ถูกต้อง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 ข้อ 2 วรรคสอง

ประเด็นที่ 2 ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และที่ 3 กับ ผู้ร้องสอดที่ 1 พิจารณาแก้ไขโครงการแอชตัน อโศก ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 ข้อ2 วรรคสอง ภายใน 120 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ทั้งนี้ ความเห็นของตุลาการผู้แถลงคดีไม่ได้มีผลผูกพันตุลาการเจ้าของส านวนคดีและคู่พิพาทแต่อย่างใด ซึ่งศาลปกครองกลางได้ก าหนดนัดอ่านค าพิพากษาในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

อนึ่ง คดีดังกล่าวเป็นเพียงการพิจารณาในศาลชั้นต้น ซึ่งยังไม่ถึงที่สุด คู่พิพาทยังสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์คำาพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุดได้ อย่างไรก็ดี คดีในประเด็นดังกล่าวมานั้น เป็นประเด็นเดียวกับคดีที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองและอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดใน
ขณะนี้ซึ่งคาดว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีค าพิพากษาภายในปีพ.ศ. 2565

Related posts

Leave a Comment