“เคหะสุขประชา”จับมือม.เกษตรศาสตร์

“เคหะสุขประชา” ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับ “มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์” หวังเร่งพัฒนาองค์ความรู้และอาชีพให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยผ่านโครงการ “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ”

นับเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งสำหรับ โครงการเคหะสุขประชา โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่เป็นมากกว่าที่อยู่อาศัยกับแนวคิดที่ต้องการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้อยู่อาศัยเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน

บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) นำโดย นายพิษณุพร อุทกภาชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม แหลมสัก รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรทางอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้อยู่อาศัยที่มีรายได้น้อยและครัวเรือนเปราะบางที่อาศัยอยู่ในโครงการที่ดูแลโดยเคหะสุขประชา มีเป้าหมายยกระดับความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ โดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาหลักสูตร

นายพิษณุพร อุทกภาชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า เคหะสุขประชามีกรอบแนวคิดที่จะช่วยยกระดับให้กลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้เปราะบางให้มีความมั่นคงทางอาชีพและมีรายได้ต่อครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นผ่านการฝึกอบรมอาชีพ โดยการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพัฒนาหลักสูตรใน 6 กลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การทำเกษตรอินทรีย์, ปศุสัตว์, ตลาด, ศูนย์การค้าปลีกค้าส่ง, การบริการในชุมชน และอุตสาหกรรมขนาดเล็ก สำหรับการส่งเสริมอาชีพในแต่ละโครงการจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของที่ตั้งของชุมชนนั้นๆ

แนวทางการดำเนินงานจะมุ่งเน้นไปที่การศึกษาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมและเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งมีการจัดอบรม สัมมนาและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะที่ช่วยสนับสนุน มีการประสานงานผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการต่างๆในโครงการ

เป้าหมายสำหรับการจัดทำความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการส่งมอบโอกาสเพราะอยากเห็นผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม ปัจจุบัน โครงการบ้านเคหะสุขประชา ฉลองกรุงและบ้านเคหะสุขประชา ร่มเกล้า 2โครงการนำร่องที่ได้เริ่มดำเนินโครงการแล้ว ในอนาคตมีแผนที่จะพัฒนาต่อยอดไปยังจังหวัดต่างๆจนครบทั้ง 77 จังหวัด

แม้การจับมือกันในครั้งนี้ระหว่างทั้งสองหน่วยงานอาจจะเป็นแค่ก้าวแรก หากโครงการนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างและประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย การที่จะเห็นผู้คนแม้จะเป็นพียงกลุ่มเล็กๆมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม อาจนำไปสู่โมเดลในการพัฒนาชุมชนขนาดใหญ่หรือแม้แต่การพัฒนาประเทศในอนาคตได้

ขณะเดียวกัน เคหะสุขประชา ยังได้จัดตั้งหน่วยงานภายใต้บริษัท อย่าง “ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจสุขประชา” หรือ DEET เข้ามาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการกำหนดสถานที่จัดโครงการ การแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับการฝึกอบรม การเรียกตัวผู้ที่มีคุณสมบัติรับการฝึกอบรม การกำกับดูแลให้ผู้สมัครรับการฝึกอบรม ได้มีการปฏิบัติตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในหลักสูตรและระเบียบของโครงการบ้านเคหะสุขประชา รวมถึงดูแลอำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมอื่น ๆ แก่ผู้สมัครรับการฝึกอบรม เพื่อให้การดำเนินงานในข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. นิคม แหลมสัก รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษตรฯมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาอาชีพให้ประชาชนทั่วไป  โดยที่ผ่านมามีประชาชนเข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้ และทักษะในวิชาชีพต่างๆที่รวมกว่า 1,400 คน ซึ่งความร่วมมือกับบริษัท เคหะสุขประชา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะออกแบบให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้พักอาศัย

Related posts

Leave a Comment