อพท.ชูท่องเที่ยวชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ 3 จ.ชายแดนภาคใต้

อพท. จับมือ 8หน่วยงาน นำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน หรือ CBT Thailand พัฒนาให้กับชุมชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

พันเอก ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. กล่าวว่า อพท. ร่วมกับ 8 หน่วยงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี เพื่อพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่สามารถยกระดับความอยู่ดีมีสุขของคนในชุมชนได้ และเพื่อส่งเสริมให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในตลาดการท่องเที่ยวคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ

8 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยอพท. เห็นตรงกันที่จะนำยุทธศาสตร์ CBT Thailand ใช้พัฒนาชุมชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจาก พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ได้เห็นผลสัมฤทธิ์ของ อพท. จากการนำแผนCBT Thailand พัฒนาการท่องเที่ยวให้กับชุมชนในพื้นที่พิเศษแล้วได้ผลเป็นที่น่าพอใจ สามารถพิสูจน์ได้ว่า การสอนให้ชุมชนใช้กลไกการจัดการการท่องเที่ยวนั้น นอกเหนือจากจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนแล้ว การทำท่องเที่ยวโดยชุมชนยังก่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองความสมานฉันท์ และช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้กับประชาชนได้อีกด้วย

“ความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นจากนโยบายของ พลเอกฉัตรชัย ผู้กำกับดูแล อพท. ที่ต้องการให้ อพท. ใช้เครื่องมือการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ไปใช้บูรณาการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผ่านกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์ เพื่อมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วม สร้างการยอมรับ และลดความขัดแย้งและความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งจะช่วยยกระดับให้ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ดังกล่าวมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป”

รูปแบบการทำงาน อพท. จะดำเนินงานใน 4กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ กิจกรรมศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน และกิจกรรมสร้างการรับรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบ กลุ่มเป้าหมายที่จะนำเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสี่คือ ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว สถาบันการศึกษา และนักวิชาการ

อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือพัฒนาชุมชนและพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้โครงการนี้ จะนำไปสู่การบูรณาการการมีส่วนร่วมระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างเป็นระบบและสอดรับกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT Thailand) ช่วยพัฒนาบุคลากรภาคส่วนต่างๆ ให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงชุมชนท้องถิ่นสู่ตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีคุณภาพ

โดยส่งเสริมให้ชุมชนสามารถเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ เป็นที่รู้จักและยอมรับของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวโดยชุมชนประเทศไทย โดยทุกภาคส่วนจะช่วยกันถอดบทเรียน และติดตามประเมินผลการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พร้อมทั้งจัดทาและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการพัฒนาเพื่อประโยชน์ในการขยายผลการพัฒนาไปสู่ชุมชนอื่นๆ และสนับสนุนภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบให้สามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในระยะ 3 ปี ของการดำเนินงาน

พันเอก ดร. นาฬิกอติภัค กล่าวว่าตลอด 15 ปี ของการดำเนินงาน ชุมชนต้นแบบที่ อพท. เข้าไปพัฒนามีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวโตถึง 38.5% ระดับความอยู่ดีมีสุขของชุมชนสูงถึง 86.36% ในขณะที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสัมผัสชุมชนมีความสุขมาก 79.17% มูลค่าเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่พัฒนามีมูลค่าสูงแตะ 4.4939 ล้านล้านบาท ตอกย้ำการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการสร้างความสุข สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

Related posts

Leave a Comment