เผยเคล็ดลับขอสินเชื่อ แนะเอสเอ็มอี เข้าถึงแหล่งทุน

พาณิชย์’ จับมือ บสย. เผยเคล็ดลับขอสินเชื่อให้ประสบความสำเร็จ  พร้อมแนะ…เอสเอ็มอี เข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้นด้วยหลักประกันทางธุรกิจ 

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “รัฐบาลมีนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพแก่ผู้ประกอบการไทยทุกระดับให้มีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีมากถึงร้อยละ 97 ของจำนวนผู้ประกอบการทั้งประเทศ โดยกำหนดให้มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ/เอกชนให้มากที่สุด รวมถึง ใช้สาระสำคัญของกฎหมายที่แต่ละหน่วยงานกำกับดูแลอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการจ้างงาน และเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง”

“ปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้มีความเข้มแข็ง คือ ‘การเข้าถึงแหล่งเงินทุน’ ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น เพราะหมายถึง ‘โอกาส’ ที่จะนำเงินทุนนั้นไปต่อยอดธุรกิจให้เติบโต เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ นำไปสู่การกระจายความมั่งคั่งและลดความเหลื่อมล้ำในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบันการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการมีข้อจำกัดหลายประการ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมทั้งของผู้ประกอบการและกิจการ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน”

รมช.พณ.กล่าวว่า “ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมให้เอสเอ็มอีสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น โดยใช้กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันให้บรรลุวัตถุประสงค์ ล่าสุด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ร่วมกับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. จัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี หัวข้อ การเข้าถึงสินเชื่อ SME ด้วยหลักประกันทางธุรกิจเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน”

ได้แก่ กิจการ สิทธิเรียกร้อง สังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์สำหรับธุรกิจที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง ทรัพย์สินทางปัญญา และไม้ยืนต้นที่มีค่า รวมถึง เทคนิคและเคล็ดลับการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินให้ประสบความสำเร็จ เช่น การเตรียมความพร้อมและเตรียมเอกสารอย่างไรในการยื่นขอสินเชื่อ การจัดทำเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ ฯลฯ โดยในงานสัมมนาฯ จะมีการทำเวิร์คช็อปเพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้ทดลองลงมือปฏิบัติจริงซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บสย.ยังมีการออกบูธให้คำปรึกษาปัญหาด้านการเงินและการทำธุรกิจแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมสัมมนาฯ โดยเฉพาะอีกด้วย

 “ทั้งนี้ ‘เงินทุน’ นับเป็นสิ่งสำคัญลำดับต้นๆ สำหรับการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการทุกกลุ่มทุกระดับ โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเป็นเรื่องยาก ดังนั้น การเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้ประสบความสำเร็จ ต้องมีการเตรียมตัว/เตรียมเอกสารให้พร้อม มีแผนธุรกิจและแผนการเงินที่ชัดเจน รวมถึง การสร้างวินัยทางการเงินที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน เพื่อให้ผู้พิจารณาอนุมัติสินเชื่อเกิดความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจ และเห็นถึงความจริงจังในการดำเนินธุรกิจของผู้กู้” 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 4944 สายด่วน 1570 www.dbd.go.th  

Related posts

Leave a Comment